साहित्य :- १)      एक वाटी सोललेले मटारचे दाणे २)     एक वाटी बटाटयाच्या बारीक चिरलेल्या फोडी ३)     अर्धी वाटी बारीक चिरलेला टोमाटो ४)     कढीलिंबाची दहा-बारा पानं बारीक चिरून ५)