कुंकुवाच देण

kum-kum-काय माझ्या घरामध्ये

तुझ रोजचच येण,

कुंकुवाच्या बोटाला त्या

इजा करूनही जान .

 

फटका हा संसार असा

पाहुनी डोळ्यादेखत हसण ,

आनंदाच्या क्षणावारती

मिठाचा खडा ठेऊनी जण .

 

सुवासिनिच देण असूनही

सौभाग्याच आसुसलेलच लेण ,

कुइरीमधल्या हळदीला

रोजच फोडणी मधल जळण .

 

समोरासमोर असूनही

अनोळखी जगन,

तुटल्या ताऱ्याला त्या

रोज एकच हे मागण .

 

येवूनी माझ्या घरा

भर सुखाचा हा घडा ,

पैसा अडका नको

मायेची सावली देवूनी जा.

 

रोजच काळोख दाखवतोस

एक दिवस उजेडहि दाखव ,

नकोत फुले माझ्या अंगणी

मोगऱ्याचा गंध तरी पसरव .

 

असच येत जा माझ्या घरी

बघत जा,माझ सरणावरच  घरट ,

रोज चुकविते माय माझी

कस कुंकवाच देण ……………

 

– अंकुश विवेक जोशी