गर्लफ्रेण्डला…

खंडु : आज मी माझ्या गर्लफ्रेण्डला एका मुलासोबत

चित्रपट पाहायला जायचा प्लॅन करतांना ऐकल.

बंडु: मग तू तिचा पाठलाग नाही केलास?

खंडु : नाही यार… कारण मी तो चित्रपट पाहिलेला होता.