प्रेमातच अधिक हरलोय मी ..

love roseप्रेमात तुझ्या पडून सखे , वाटायचा जीवनात तरलोय मी,

पण मन तुझ्या ताब्यात देऊनही प्रेमातच अधिक हरलोय मी .

 

प्रेमातच पडल्यानंतर वाटायच प्रेमामुळे अधिक बहारलोय मी ,

पण प्रेमात पडल्यानंतरच सखे , तुझ्यासाठी क्षण अन क्षण झुरालोय मी .

 

माझी इतकीच अपेक्षा होती की , तू माझी जीवनभर साथ द्यावीस

पण स्वप्नात असा विचार केला नव्हता , कि एक दिवस तू

माझ्या प्रेमाला मात द्याविस.

 

तू जर काळजाच्या शेवटच्या टोकापासून विचार केला असतास ,

तर तुला माझ नितळ प्रेम दिसल असत ,

तू जर असा विचार केला असतास , तर तुलाही कधीच माझी

साथ सोडावास वाटल नसत .

 

तुझ्या प्रेमात पडून सखे , तुझ्यासाठी खूप खूप तडफडलोय मी,

अन तुझ्याकडे येतानाच सखे , पुनः पुन्हा धडपडलोय मी .

 

प्रेमाच्या वाटेवर येणाऱ्या धोंड्यांना तुडवत तुडवत यायचो मी ,

पण याच वाटेवर चालतांना सखे , आपल्यापासुनच दुरावायचो मी.

 

तुझ्या आठवनीन सखे , खूप खूप रडलोय मी ,

तुझ्या आठवणीसाठी सखे , स्वतःच्या मनाशी झगडलोय मी .

 

पुनःपुन्हा हृदय विचारतय माझं , तू कधीतरी माझा विचार करशील का ,

माझी आयुष्यभर साथ देण्यासाठी , तू कधीतरी माझा हात धरशील का .

 

आईच प्रेम अनुभवलं मी , बाबांची प्रेम अनुभवलंय ,

पण माझ्या आंतरिक भावनांना अजून सखे , कोणीच नाही समजू शकलय.

 

कुणीतरी मला समजून घ्यावं , याच आशेन जगतोय मी ,

ती समजून घेणारी तुच असावीस , यासाठी तुझीच वाट बघतोय मी .

 

प्रेमात तुझ्या पडून सखे , पुनःपुन्हा झगडलोय मी ,

मन तुझ्या ताब्यात देऊनही , प्रेमातच अधिक हरलोय मी ,

मन तुझ्या ताब्यात देऊनही , प्रेमातच अधिक हरलोय मी.

– भूषण साहेबराव सावळा