वेडे मन

art of beautyपाहिले तिला मनाचे भान उडाले

मन नाचायला लागल , मन जाळायला लागल

मन उड्या मारायला लागल

मन गोंधळून गेल , मन हरवून गेलं.

 

मन लाजल , मन हसल , वेडावल

मन नाचत असतांना, मन जळत असतांना,

मन उड्या मारत असतांना

 

मानाने मनाशी मनातल्या मनात

मनाला पटेल अश्या , मोकळ्या मानाने

मानाने मनाला मानासारखा प्रश्न विचारला

कोण ती , कुठली ती , कशी ती , काय ती ?

काही असो पण अगदी सुंदर आहे .

 

मन माझे माझ्या मनातल जगण्यासाठी

आनिओ तिच्या मनातल ऐकण्यासाठी

वेडे-वेडे झाले होते ,परंतु वेळ झाला

ती डोळ्यासमोर निघून गेली ,

पाणी डोळ्यातून आलं ,

रडू मात्र मनाला आलं .

 

 

प्रशांत दादाजी यशादे