आज प्रत्येकाला पडणारा हा प्रश्न आहे. आज प्रत्येकाला पडणारा हा प्रश्न आहे. लोड शेडींग करीता आपण सरकारलाच दोषी धरत असतो. काहीअंशी ते सत्य असले तरी काही गोष्टींना आपणही